Chci investovat

Zadejte svůj e-mail

PRAVIDLA PORTÁLU - PODMÍNKY SLUŽBY ZONKY

ÚVOD

Pravidla Portálu popisují fungování Portálu Zonky.cz, kde si na jedné straně žádají Klienti o uvěr a na druhé straně Investoři participují na těchto úvěrech nebo nabývají pohledávky z těchto úvěrů („Pohledávky“). Dokument popisuje pravidla chování uživatelů Zonky.cz, technická pravidla, omezení a povinnosti při poskytování úvěrů a následném investování do Participací vážících se k úvěrům, jakož i Pohledávkám. Pravidla Portálu jsou závazným dokumentem, se kterým se musí Uživatel seznámit a v průběhu registrace udělit souhlas.

Ve vztahu k Investorovi jsou Pravidla Portálu vedle dalších smluvních dokumentů nedílnou součástí jeho Rámcové smlouvy Zonky Investor nebo Rámcové smlouvy Zonky Rentiér (dále společně jen „Rámcová smlouva“), a pojmy s velkým počátečním písmenem tak mají ve vztahu k Investorovi význam uvedený ve Všeobecných obchodních podmínkách. Naopak ve vztahu ke Klientovi Pravidla Portálu nejsou součástí smlouvy o hotovostním úvěru.

PROVOZOVATEL

Provozovatelem Portálu Zonky.cz („Zonky“ nebo také „Portál“) a webových stránek www.zonky.cz („Web“) je společnost Benxy s.r.o., se sídlem Evropská 2690/17, 160 00, Praha 6, IČO 035 70 967, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 233 960 („Společnost“), která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů („Autorský zákon“) oprávněna vykonávat majetková práva k Portálu a Webu. Společnost tímto vydává tyto podmínky pro užívání Portálu a Webu („Podmínky“ nebo „Pravidla Portálu“), které se vztahují na všechny osoby, jež mají v úmyslu Portál a Web užívat.

WEB A PORTÁL

Web slouží uživatelům jako

 1. zdroj informací a materiálů o Společnosti a Portálu; a
 2. vstupní brána na Portál

Pro účely těchto Podmínek se Web a Portál považují společně za systém („Systém“). Obsah Systému se skládá zejména z textů, dokumentů, obrázků, grafiky, log, autorských děl, jiných informací atd. („Obsah“).

UŽIVATEL, INVESTOR A KLIENT

Web je přístupný všem uživatelům. Uživatelé, kteří se v souladu s těmito Podmínkami, jakožto i v souladu s právní dokumentací, řádně zaregistrují na Portál, se stávají Investory (v případě investorské dokumentace) a Klienty (v případě úvěrové dokumentace).

Přístup na Portál je umožněn pouze Investorům a Klientům.

Pro účely těchto Podmínek je Investor a Klient vždy také Uživatelem.

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Autorské právo

Pokud z obsahu Systému nevyplývá něco jiného, je veškerý jeho Obsah a software (včetně jejich sestavení a uskupení) autorským dílem Společnosti nebo třetích stran a je chráněn autorským právem.

Ochranné známky

Některá označení umístěná v rámci Systému jsou registrovanými ochrannými známkami. Uživatel prohlašuje, že tyto ochranné známky nebude používat bez předchozího písemného souhlasu Společnosti nebo jiných vlastníků příslušných ochranných známek.

Jiná práva duševního vlastnictví

Doména Webu, názvy produktů nebo služeb, loga partnerů Společnosti, obchodní firmy či jiné údaje umístěné v rámci Systému mohou být předmětem duševního vlastnictví Společnosti nebo třetích osob. Uživatel tak prohlašuje, že tyto nebude používat bez předchozího písemného souhlasu Společnosti nebo příslušných třetích osob.

Omezení Uživatele při užití Systému

Použití Systému nebo pokus o jeho použití za jakýmkoliv nezákonným, podvodným nebo neoprávněným účelem je přísně zakázáno. Uživatel též nesmí vyvinout jakoukoliv činnost, která by mohla poškodit, přetížit, vyřadit z činnosti nebo narušit kteroukoli složku Systému nebo která by mohla zasáhnout do řádného fungování Systému.

Uživateli je dále zakázáno v souvislosti s činností v rámci Systému jakýmkoliv způsobem usilovat o neoprávněné získání přístupu k uživatelským účtům, počítačovým systémům nebo sítím prostřednictvím prostředků počítačového pirátství.

Uživatel se zavazuje, že nebude na Systém nahrávat nebo přenášet žádný obsah, který je nezákonný, vulgární, hanlivý nebo jinak nevhodný. Uživatel nesmí nahrávat fotografie se zobrazením podoby třetí osoby. Společnost je oprávněna bez předchozího upozornění takovýto závadný obsah kdykoli odstranit. V rámci ochrany osobních údajů a soukromí Společnost nedoporučuje Uživatelům vkládat fotografie se zobrazením vlastní podoby.

Uživatel prohlašuje, že nebude při používání Systému používat nebo nahrávat soubory, které obsahují viry, trojské koně nebo jiný software nebo programy, které mohou poškodit počítač nebo majetek třetích osob. Společnost je oprávněna kdykoliv uzná za vhodné monitorovat Obsah za účelem sledování jeho využití, předcházení škodám, prověřování dodržování právních předpisů, smluvní dokumentace a těchto Podmínek.

ZMĚNA OBSAHU

Společnost je oprávněna kdykoliv dle vlastního uvážení změnit vzhled nebo Obsah Systému.

Společnost může za podmínek stanovených ve smluvní dokumentaci v určitých případech rozhodnout o omezení či ukončení nabízení nebo poskytování jednotlivých služeb nebo produktů.

DOSTUPNOST PORTÁLU

Služby Zonky jsou Uživatelům přístupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Společnost může z bezpečnostních nebo technických důvodů zablokovat přístup ke službám Zonky, případně změnit, pozastavit, anebo ukončit poskytování služeb Zonky na dobu nezbytně nutnou.

Žadatelé o úvěr nebo investování mohou své žádosti vyplnit kdykoliv jim to vyhovuje. Společnost se bude těmito žádostmi zabývat v pracovní dny, u Klientů pak 7 dní v týdnu.

INVESTOVÁNÍ NA ZONKY

Obecná ustanovení týkající se investování

Investorem se Uživatel může na Zonky stát na základě Rámcové smlouvy uzavřené se Společností v českém jazyce. Nutnou podmínkou investování je podmínka, že si Investor nabije své investorské konto finanční částkou a Společnost ho jako Investora po provedených kontrolách schválí.

Po splnění uvedených podmínek může Investor plně využívat služeb Zonky.

Služby Zonky poskytuje Společnost v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se ZoPS. Podmínky provozu Zonky jsou kromě Rámcové smlouvy upraveny dalšími dokumenty, které jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy a které Investor dostane k dispozici před jejím uzavřením. Jedná se o Všeobecné obchodní podmínky, Obchodní podmínky participací na spotřebitelských úvěrech, Obchodní podmínky produktu Zonky Rentiér, Obchodní podmínky pro poskytování platebních služeb, Sazebník a tyto Podmínky.

Za používání investorského Portálu, včetně účasti na tzv. Sekundárním trhu, platí Investor poplatky, které si může najít v Sazebníku ve složce dokumenty. Zaplacené poplatky si může Investor vždy prohlédnout v Portálu.

V případě ukončení Rámcové smlouvy, zrušení přístupu nebo blokace služeb Portálu Investorovi bude automaticky služba Portálu zrušena, nebo blokována.

Registrace Investora

Každý, kdo se chce stát Investorem na Zonky, musí projít procesem registrace.

Investorem se může stát fyzická osoba starší 18 let.

Aby bylo možné se zájemci o investování podepsat Rámcovou smlouvu, potřebuje Společnost v rámci registrace posbírat základní osobní údaje. Pro účinnost Rámcové smlouvy je důležité, aby Společnost řádně ověřila totožnost zájemce, proto vyžaduje dodání kopie dvou dokladů totožnosti.

Doklady je možné buď vyfotit přes kameru v počítači (nebo telefonu, tabletu aj.), anebo přiložit jako naskenovaný soubor.

V průběhu registrace bude Společnost chtít, aby si zájemce aktivoval svůj účet na Zonky pomocí aktivačního linku, který mu zašle na uvedený e-mail. Dále bude Společnost požadovat telefonní číslo, pomocí kterého bude zájemce o investování podepisovat Rámcovou smlouvu přes aktivační SMS.

Na základě Rámcové smlouvy se Společností se Investorem může stát i právnická osoba s tím, že v této Rámcové smlouvě mohou být pro tuto osobu dohodnuta jiná Pravidla pro získávání participací na spotřebitelských úvěrech či pro nabývání Pohledávek.

Pravidla vytváření přezdívky Investora

V průběhu žádosti si zájemce vybírá, jak chce na Zonky vystupovat. Výběr záleží na jeho uvážení, ale musí splňovat následující pravidla:

 • není možné zadávat interpunkci,
 • není možné zadávat mezery,
 • není možné zadávat speciální znaky.

Zvolený název bude zpřístupněn ostatním uživatelům Portálu, proto Společnost doporučuje zájemci zvážení této okolnosti při jeho vytváření.

Zabezpečení osobních informací Investora

V průběhu registrace bude Společnost chtít sdělit osobní informace zájemce, aby mohlo dojít k uzavření Rámcové smlouvy. Pro ochranu sdělených informací si v průběhu registrace zájemce zadá e-mailovou adresu a zvolí heslo ke svému profilu.

Zadaná e-mailová adresa a zvolené heslo budou sloužit jako přihlašovací údaje, kdykoliv se Investor do služby vrátí. Heslo musí mít minimálně osm znaků a musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno a jednu číslici.

Více informací o zpracování osobních údajů je v dokumentu Ochrana soukromí dostupném na www.zonky.cz.

Podpis Rámcové smlouvy

Na konci registrace uzavře zájemce Rámcovou smlouvu. Rámcová smlouva bude obsahovat osobní údaje, které Investor poskytne Společnosti při registraci. Rámcová smlouva samotná upravuje práva a povinnosti vyplývající z investování na Zonky.

Kompletní smluvní dokumentaci si může Investor prohlédnout ve svém osobním profilu na Portálu. Rámcovou smlouvu podepisuje Investor autorizačním SMS kódem vygenerovaným Společností na základě požadavku Investora, který Společnost zašle na Investorem uvedené telefonní číslo. Autorizační SMS kód má omezenou časovou platnost. V případě, že Rámcová smlouva nebude podepsána ve stanovené časové platnosti, je možné si autorizační kód nechat zaslat opakovaně. Autorizační SMS kódy jsou zasílány formou běžné, nešifrované SMS zprávy.

Pravidla pro zadání čísla účtu

Při registraci na Zonky bude Společnost chtít zadat číslo bankovního účtu, který Investor využije pro první převod peněz do Zonky. Při zadávání čísla účtu vyžaduje Společnost prohlášení, že účet je veden na jeho jméno. Tuto skutečnost si Společnost ověřuje. Ověření je součástí identifikace osoby, která musí proběhnout v souladu s AMLZ. První příchozí platbu na investorské konto bude Společnost kontrolovat oproti účtu, který byl zadán v procesu registrace.

Osobní profil Investora

Osobní údaje si může Investor prohlédnout na Zonky ve svém osobním profilu na Portálu. V profilu je zobrazeno jméno, e-mail, telefon, adresa trvalého pobytu a bankovní účet Investora. V případě, že by některé údaje nebyly aktuální, tak má povinnost je bez zbytečného odkladu aktualizovat. Ne všechny údaje je však možné změnit bez asistence Společnosti.

E-mailovou adresu je možné změnit uživatelem přes aktivační link, který Společnost zašle na nově zadaný e-mail.

Adresu trvalého pobytu je možné též změnit, je však nutné předložit Společnosti doklad potvrzující změnu trvalého pobytu.

Telefon a bankovní účet uvedený při registraci na Zonky pro první příchozí platbu je možné změnit pouze prostřednictvím Společnosti tak, že jí tato změna bude nahlášena na telefonním čísle 800 449 999 a Společnost tuto změnu provede.

K těmto změnám si Společnost může vyžádat potřebné doklady.

Přihlášení do služby

První přihlášení k uživatelskému profilu Investora proběhne automaticky po registraci a uzavření Rámcové smlouvy. Další přihlášení již probíhá prostřednictvím přihlašovacích údajů. K přihlášení je nutné aktivovat zvolený e-mail prostřednictvím aktivačního linku, který bude na tento e-mail zaslán.

Pro přihlášení do uživatelského profilu Investora, případně i stáhnutí historie transakcí nebo zadání Platebního příkazu můžeme v rámci silného ověření kromě povinného hesla navíc požadovat zadání Autorizačního SMS kódu, nebo potvrzení push notifikace v mobilní aplikaci Portálu. V případě mobilní aplikace Portálu můžeme namísto hesla vyžadovat zadání zvoleného PIN kódu pro přístup do aplikace nebo použití biometrie. V mobilní aplikaci Portálu může Společnost za účelem vytvoření nového Autentizačního prvku požadovat propojení mobilního zařízení Investora s investorským účtem dle postupu uvedeného v mobilní aplikaci.

Peněženka Investora

V Portálu se zobrazují veškeré finanční transakce související s investováním Investora na Zonky. Jedná se o informace o investorském kontu na Zonky.

Veškerý finanční styk bude probíhat mezi bankovním účtem (bankovními účty) vedeným v České republice a mezi Účtem (případně Účty) investorským kontem na Zonky.

Peníze na investorské konto v Zonky je nutné vždy posílat na Účet s příslušným variabilním symbolem, který Společnost přiděluje Investorovi pro každý produkt Investora zvlášť. Uvedení správného variabilního symbolu je totiž nezbytné k tomu, aby Společnost poznala, že se jedná o peníze konkrétního Investora určené pro konkrétní produkt Investora. Variabilní symbol je uveden v Rámcové smlouvě. Variabilní symbol představuje Jedinečný identifikátor.

V Portálu je zobrazeno zejména, kolik peněz má Investor k dispozici na investování nebo na výběr a kolik peněz je aktuálně blokováno.

Blokované peníze jsou ty, které:

 • již byly investovány, ale ještě nebyly splněny všechny podmínky pro získání Participací nebo nabytí Pohledávky (jak je definována níže),
 • Investor převádí na bankovní účet mimo Zonky, a to do okamžiku zaúčtování této odchozí platby nebo
 • představují investorský poplatek v době mezi prvním dnem v měsíci, připadá-li tento den na den pracovního klidu, a dnem stržení poplatku (nejbližší následující pracovní den).

Investorský poplatek, který nebyl uhrazen z důvodu nedostatku prostředků na investorském kontu v době, ve které dle Sazebníku dochází ke stržení poplatku, bude po připsání peněz strhnut z disponibilních prostředků. Investorské poplatky bude Společnost Investorovi pravidelně jednou měsíčně strhávat z investorského konta dle Sazebníku.

Produkt Zonky Investor – individualizované investování do Úvěrů

Investovat do Úvěrů na Zonky v rámci produktu Zonky Investor je možné v sekci „Tržiště“. Jedná se o prostor, kde Klienti, kteří Společnost žádají o Úvěr, vyvěšují své žádosti o Úvěr a Investoři si zde mohou vybírat, do kterých Úvěrů budou chtít investovat. Žádosti o Úvěr jsou vystaveny na Tržišti a obsahují následující informace:

 • Název Úvěru a případně Klientem přiložené fotografie nebo obrázky,
 • Příběh Úvěru, kde Klient popisuje, proč si na danou věc chce vzít Úvěr,
 • Celkovou částku Úvěru a poměr zainvestování Investory,
 • Rating Klienta, který určuje rizikovost dané investice, a jemu odpovídající úrok,
 • Roční úrok po odečtení investorského poplatku,
 • Výše splátky Úvěru,
 • Dobu splácení,
 • Přezdívku Klienta.

Částku, kterou může Investor investovat do jednoho Úvěru, může zadat pomocí posuvníku v detailu Úvěru. Na Tržišti jsou však výše investic omezené. Do jednoho Úvěru je možné na Tržišti investovat částky v rozmezí stanoveném Společností, a to dle parametrů uveřejněných na Webu v sekci Dokumenty a smlouvy pod názvem Parametry částek pro investování. Tyto částky jsou zvoleny z důvodu diverzifikace rizika tak, aby každý Investor investoval do co nejvíce Úvěrů, a tím výrazně snížil své riziko v případě, že některý Klient přestane splácet.

Investicí do konkrétního Úvěru získává Investor za podmínek stanovených Rámcovou smlouvou a Obchodními podmínkami participace na spotřebitelských úvěrech právo podílet se v odpovídajícím rozsahu na výnosech a ztrátách konkrétního Úvěru poskytnutého Společností Klientovi („Participace“).

Informace o stavu investic si Investor může prohlédnout na svém uživatelském účtu na Portálu, ve kterém se zobrazují veškeré informace o investování Investora na Zonky s využitím produktu Zonky Investor. Dále je možné, aby Investor svou existující Participaci nabídl na tzv. Sekundárním trhu k investici jiným Investorům a svou Participaci na konkrétním Úvěru tak ukončil.

Produkt Zonky Rentiér – automatizované investování do Pohledávek z Úvěrů

Produkt Zonky Rentiér umožňuje Investorovi využít softwarový nástroj Společnosti, který alokuje peněžní prostředky Investora automatizovaným způsobem tak, aby postupováním Pohledávek jménem a na účet Investora vytvořil jejich individuální diverzifikované portfolio („Portfolio“). Vytvoření rizikově vyváženého Portfolia Pohledávek automatizovaným způsobem umožňuje Investorovi optimalizovat řízení kreditního rizika jednotlivých Úvěrů, ke kterým se příslušné Pohledávky vážou. V této souvislosti Investorovi není umožněno určit konkrétní Pohledávku pro její získání do Portfolia. Pohledávky nabyté do Portfolia se vztahují jak k Úvěrům, které Zonky eviduje v seznamu určeném specificky pro produkt Zonky Rentiér, tak k Úvěrům vystaveným Klienty na „Tržišti“, popř. na Sekundárním trhu, pokud jej Společnost zpřístupní pro produkt Zonky Rentiér.

Využívání produktu Zonky Rentiér je podmíněno uzavřením a účinností Rámcové smlouvy Zonky Rentiér.

Společnost stanovuje minimální výši investice do produktu Zonky Rentiér tak, aby byl zachován určitý minimální počet a celková výše Pohledávek v Portfoliu každého Investora za dodržení definovaných parametrů produktu Zonky Rentiér, zejména jeho investiční strategie v podobě Cílovaného portfolia, které jsou uveřejněny v informacích k produktu Zonky Rentiér na Webu.

V Portálu k produktu Zonky Rentiér jsou dostupné zejména následující funkcionality:

 • přehled o stavu Portfolia,
 • staženípotvrzení o nabytí jednotlivých Pohledávek,
 • přehled o veškerých pohybech na investorském kontu Zonky pro produkt Zonky Rentiér,
 • zadání úplného nebo částečného odprodeje Portfolia na Sekundárním trhu, jestliže takovou možnost Společnost umožňuje.

Investicí do Pohledávky vážící se ke konkrétnímu Úvěru a zaevidováním Pohledávky do Portfolia za podmínek stanovených Rámcovou smlouvou Zonky Rentiér a Obchodními podmínkami produktu Zonky Rentiér získává Investor právo podílet se v odpovídajícím rozsahu na výnosech a ztrátách konkrétního Úvěru poskytnutého Společností Klientovi.

Sekundární trh pro Investory

Investor, který disponuje jednou nebo více Participacemi získanými v rámci produktu Zonky Investor a má zájem na jejich ukončení a vypořádání své investice ještě před datem splatnosti Úvěru, ke kterému se Participace váže, může tyto Participace níže uvedeným způsobem nabídnout k investici ostatním Investorům („Prodej“) na tzv. sekundárním trhu („Sekundární trh“). Podmínkou je, že tyto Participace splňují Společností vydefinované parametry uveřejněné na Webu v sekci „Dokumenty a smlouvy“ pod názvem Parametry sekundárního trhu. Společnost má právo tyto parametry podle své úvahy upravovat či měnit. Pokud nabídka Investora, který chce ukončit svou Participaci, bude využita jiným Investorem, Participace původního Investora tím zanikne a odpovídající Participace vznikne novému Investorovi. Společnost může vyžadovat, aby Investor před vstupem na Sekundární trh výslovně potvrdil svůj zájem účastnit se Sekundárního trhu. Nabídku Investora, který chce ukončit svoji Participaci, může za Investora využít i Společnost v rámci produktu Zonky Rentiér dle pravidel automatizovaného alokačního mechanismu produktu Zonky Rentiér. V takovém případě Participace původního Investora zaniká a nový Investor nabývá Pohledávku.

Je-li nabízena Participace získaná v rámci produktu Zonky Investor, prodávající Investor ji může na Sekundárním trhu nabídnout k investování jiným Investorům samostatně pouze jako celek. Investor, který má zájem tuto Participaci na Sekundárním trhu získat, ji může získat pouze celou. Participace nelze nijak dělit.

Prodejem / Investicí na Sekundárním trhu tak, jak je popsáno výše, nevznikají mezi Investory navzájem žádné vztahy, respektive žádná práva a povinnosti, ani žádná právní odpovědnost. Přestože Investor, který má zájem ukončit svou Participaci, ji nabízí na Sekundárním trhu na Zonky jiným Investorům k Prodeji a Investor, který má zájem o získání takové Participace, provádí do takové Participace Investici na Sekundárním trhu, Participace není převáděna přímo mezi Investory. Investoři na Sekundárním trhu vždy vstupují do vztahů pouze se Společností, resp. tyto vztahy se Společností ukončují. Prodejem Participace zanikají původnímu Investorovi práva a povinnosti vůči Společnosti vyplývající z jeho Participace, zejména právo podílet se v odpovídajícím rozsahu na výnosech a ztrátách z příslušného Úvěru na Zonky, kdy provedení Investice na Sekundárním trhu jiným Investorem představuje pouze podmínku pro ukončení jeho Participace. Novému Investorovi Investicí na Sekundárním trhu práva a povinnosti odpovídající Participaci vůči Společnosti naopak vznikají. Operace na Sekundárním trhu nepředstavují dispozice se samotným Úvěrem na Zonky, nýbrž jen s Participacemi na něm.

Finanční vypořádání Prodeje / Investice na Sekundárním trhu provádí výhradně Společnost.

Proces vypořádání v případě produktu Zonky Investor probíhá následovně: Investor projeví zájem o získání nabízené Participace kliknutím na odpovídající tlačítko. Společnost následně zablokuje příslušnou Participaci, ověří případné další náležitosti a podmínky pro Investici na Sekundárním trhu, odečte částku odpovídající ceně Participace z investorského konta nového Investora a zaznamená transakci v jeho Peněžence Investora. Částku, která odpovídá rozdílu ceny Participace a poplatku za Investici na Sekundárním trhu, Společnost přičte na investorské konto původního Investora a zaznamená transakci v jeho Peněžence Investora. Participace původního Investora a veškerá práva a povinnosti s ní spojená zanikají a zároveň nový Investor získává zvolenou Participaci a vznikají mu práva a povinnosti s ní spojená. Pro vyloučení pochybností platí, že nový Investor získá společně s první uhrazenou splátkou úrok, vypočtený od data poslední uhrazené splátky, kterou ještě obdržel původní Investor. V případě, že k Prodeji Participace dojde v okamžiku, kdy je již částečně uhrazena nejbližší následující splátka a přijaté platby pokrývají i část úroků, tato část úroků zůstává původnímu Investorovi. Obdobné platí pro případ, kdy za Investora Společnost v rámci produktu Zonky Rentiér vyjadřuje zájem o Participaci na Sekundárním trhu s tím rozdílem, že nový Investor nabývá namísto Participace Pohledávku.

Participaci, kterou Investor získal na Sekundárním trhu, může být na Sekundárním trhu opětovně nabídnuta k Prodeji.

Společnost je oprávněna umožnit, aby Pohledávka nabytá v rámci produktu Zonky Rentiér byla nabízena na Sekundárním trhu. Tuto nabídku na Sekundárním trhu může učinit výhradně Společnost, a to jako součást odprodávaného Portfolia Investora nebo jeho poměrné části. Investor nemá možnost určit konkrétní Pohledávku k odprodeji na Sekundárním trhu nebo ji nabízet k odprodeji samostatně. Má-li být odprodána pouze část Portfolia, nesmí v důsledku odprodeje poklesnout objem Portfolia pod nejnižší přípustnou hodnotu nebo počet Pohledávek stanovených Společností.

Omezení dostupnosti Portálu pro Investora

Společnost může pozastavit poskytování služeb konkrétnímu Investorovi v případě, že je s Investorem zahájeno insolvenční řízení týkající se jeho majetku, a to neomezeně po dobu trvání insolvenčního řízení.

Společnost může kdykoliv zablokovat přístup do Zonky anebo neumožnit nakládání s disponibilními penězi na investorském kontu na Zonky v následujících případech:

 • při pokusu o zneužití Autentizačních prvků (např. heslo, registrované telefonní číslo) a zařízení, na kterých se Autentizační prvky používají nebo při podezření na jejich zneužití,
 • při podezření, že konkrétní platební transakce není autorizovaná oprávněnou osobou,
 • při provádění platebních transakcí v neobvyklém množství či výši,
 • v případě podezření, že by mohlo dojít ke vzniku škody,
 • v případech pochybností o pravosti informací, dokumentů či jiných podkladů poskytnutých Investorem.

V případě podezření na podvodné nebo neoprávněné využití Služeb Zonky, informuje Společnost Investora emailem nebo jiným vhodným způsobem.

Investor nám může telefonicky nebo prostřednictvím kdykoliv dostupného webového formuláře na našich stránkách oznámit, že má pochybnosti o bezpečí svého investorského účtu (např. odcizení telefonu, ztráta hesla, neznámé transakce). Společnost v návaznosti na oznámení účet Investora zablokuje. Díky tomu se nepůjde na investorský účet nikomu přihlásit, ani zadat nebo provést platební transakce až do té doby, než Zonky v rámci vyřízení žádosti Investora o odblokování ověří zánik důvodů pro blokování investorského účtu.

ÚVĚRY NA ZONKY

Obecná ustanovení týkající se úvěru na Zonky

O úvěr na Zonky si může zažádat každý, kdo splňuje požadované podmínky a vyplní registrační žádost na Zonky.

Poskytování úvěrů se řídí příslušnými právními předpisy, především Zákonem o spotřebitelském úvěru. Podmínky půjčování na Zonky jsou upraveny smlouvou o spotřebitelském úvěru („Smlouva o úvěru“) a úvěrovými podmínkami.

Za půjčování na Zonky zaplatíte cenu za naše služby. Jedná se o jednorázový poplatek za poskytnutí úvěru a platíte jej v prvních splátkách úvěru. Výše poplatku a způsob jeho splácení jsou uvedeny ve Smlouvě o úvěru.

Registrace Klienta

Každý Klient, který si chce půjčit na Zonky, musí projít on-line procesem žádostí o úvěr. O úvěr si může zažádat fyzická osoba, která dosáhla 18 let věku.

V žádosti se Společnost ptá na nezbytné informace, které potřebuje k tomu, aby pochopila aktuální situaci Klienta a mohla mu nabídnout co nejvýhodnější nabídku. Musí také splnit svou zákonnou povinnosti řádně vyhodnotit žádost o úvěr. Důležitou součástí žádosti jsou proto příjmy a výdaje Klienta a případně jeho domácnosti. Příjem je nutné potvrdit bankovním výpisem nebo potvrzením příjmu od zaměstnavatele.

Klient může pro doložení bankovních výpisů využít službu informování o platebním účtu poskytovanou Zonky, případně jiným oprávněným poskytovatelem. Jednoduše, rychle, bezpečně a v souladu s právními předpisy tak s Klientovým souhlasem Zonky získá informace potřebné pro posouzení žádosti o úvěr, ověření vlastnictví účtu a doporučení vhodného termínu splátek. Podmínky služby informování o platebním účtu jsou k dispozici na www.zonky.cz a přímo v rámci on-line procesu pro podávání žádosti o úvěr.

Kromě údajů získaných přímo od Klienta Společnost zjišťuje informace i z jiných povolených zdrojů jako jsou veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík apod.) a z dalších povolených veřejných zdrojů (včetně vybraných, pro řízení rizik relevantních informací ze sociálních sítí a internetu). Využívá i informace tom, jaké již má nebo měl Klient úvěry a jak je v minulosti splácel, které získává z úvěrových registrů (NRKI/BRKI a SOLUS), mobilního operátora O2 (na souhlas) a od členů skupiny PPF (Home Credit a.s.). K tomu využívá i rodné číslo Klienta, který s jeho využitím uděluje dle zákona o evidenci obyvatel zvláštní souhlas přímo v rámci registrace poptávky. Pokud Klient udělí zvláštní souhlas, od mobilních operátorů získává Společnost tzv. TelcoScore, tedy agregované informace vypočtené z údajů o způsobu využití služeb elektronických komunikací (platbách, druhu, množství, místě).

Aby Společnost mohla Klientovi předložit nabídku úvěru a uzavřít s ním Smlouvu o úvěru, je nutné ověřit jeho totožnost. Společnost bude požadovat kopie dvou dokladů totožnosti, z nichž alespoň jeden obsahuje fotografii Klienta. Občanský průkaz je povinný a jako druhý doklad může být použit cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rodný list nebo kartička pojištěnce. Doklady je možné buď vyfotit prostřednictvím kamery v počítači (nebo telefonu, tabletu aj.), anebo přiložit jako naskenovaný soubor.

V průběhu registrace je potřebné provést aktivaci účtu na Zonky pomocí aktivačního linku, který Společnost zašle Klientovi na zadaný e-mail. Dále bude Společnost požadovat telefonní číslo, pomocí kterého bude Klient potvrzovat žádost o úvěr zadáním autorizační SMS a podepisovat Smlouvu o úvěru.

Po dokončení žádosti pošle Společnost Klientovi notifikaci, že žádost proběhla úspěšně. V případě, že Klient Společnosti při vyplňování žádosti slíbil nějaké dokumenty, pošle mu Společnost e-mailem seznam těchto dokumentů.

Zabezpečení osobních informací Klienta

Při vyplňování žádosti o úvěr bude Společnost po Klientovi chtít osobní informace, které potřebuje k tomu, aby mohla vše řádně vyhodnotit a předložit Klientovi vhodnou nabídku. Vzhledem k tomu, že se jedná o citlivé informace, je důležité, aby byly na Zonky chráněny.

Pro ochranu sdělených informací zadá Klient při vyplňování žádosti e-mailovou adresu a zvolí heslo ke svému profilu. Zadaná e-mailová adresa a zvolené heslo budou sloužit jako přihlašovací údaje, kdykoliv se do služby Klient vrátí. Heslo musí mít minimálně osm znaků a musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno a jednu číslici.

Více informací o zpracování osobních údajů je v dokumentu Ochrana soukromí dostupném na www.zonky.cz.

Schválení úvěru

Po dokončení žádosti začne Společnost připravovat nabídku. V průběhu schvalovacího procesu nahlédne Společnost do úvěrových registrů NRKI/BRKI a SOLUS, kde si zkontroluje Klientovu kreditní historii a zjistí, jaké úvěry Klient zrovna splácí. Dále se podívá na osobní údaje, které Klient zadal během žádosti o úvěr. Na základě údajů z úvěrových registrů a na základě informací, které Společnost získala od Klienta případně od třetích osob (mobilních operátorů, Home Credit a.s. jako sesterské společnosti ve skupině PPF), dojde ke spočítání tzv. kreditního skóre.

Pomocí skóre určí Společnost úrok, za který si může Klient půjčit. Na Zonky však nerozhoduje pouze kreditní historie a osobní údaje, ale Společnost se snaží více pochopit individualitu každého Klienta.

Z tohoto důvodu se Společnost při vyplňování žádosti Klienta ptá na jeho osobní úspěchy, zajímavosti. Posledním významným faktorem jsou příjmy a výdaje Klienta. Pro Společnost je důležité, aby se Klient v průběhu splácení nedostal do problémů, proto nabídku co nejvíce přizpůsobuje jeho situaci. Všechny tyto informace mohou ovlivnit nabídku na Zonky.

V případě schválení úvěru informuje Společnost Klienta e-mailem a prostřednictvím SMS, že má na svém účtu na Zonky připravenou nabídku úvěru.

V případě, že nebude možné Klientovi úvěr zrovna poskytnout, oznámí mu to Společnost také prostřednictvím e-mailu a SMS spolu s důvodem, proč není možné v tuto chvíli úvěr poskytnout. Vzhledem k tomu, že k zamítnutí úvěru může dojít výhradně na základě automatizovaného procesu, Klient má právo na přezkum tohoto rozhodnutí specialistou Společnosti.

Nabídka úvěru na Zonky

V případě, že Společnost schválí žádost Klienta o úvěr, tak mu předloží nabídku, kterou si může prohlédnout na svém profilu po přihlášení na Zonky.

Nabídka obsahuje informace o tom, za jaký úrok si může Klient na Zonky půjčit. Nabídku si může Klient ještě upravit a změnit si parametry úvěru tak, aby mu co nejvíce vyhovovala.

Zároveň si Klient může zvolit datum splácení tak, aby co nejvíce vyhovovalo jeho finanční situaci (např. datum výplaty).

Pro srovnání se situací na trhu je možné si nabídku na Zonky porovnat s jinými finančními institucemi. Srovnávací informace čerpá Společnost z veřejného portálu www.porovnej24.cz​.

V případě, že má Klient o nabídku zájem, je možné Smlouvu o úvěru uzavřít.

Pravidla pro zadání čísla účtu

Pokud se Klient rozhodne nabídku Společnosti akceptovat, potvrdí Společnosti číslo bankovního účtu, kam mu má peníze poslat, a jeho vlastnictví. Je důležité, aby byl účet veden na jméno Klienta. Jedná se o požadavek zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, který Společnosti ukládá povinnost, pokud Klienta nevidí osobně, poslat peníze na účet, který je prokazatelně jeho. K tomu, aby Společnost ověřila, že je účet skutečně Klienta, bude požadovat výpis z účtu, ze kterého to bude patrné, ledaže bude mít jiný důkaz o vlastnictví účtu (např. informace získané na základě Klientem využité služby informování o platebním účtu u banky či smlouvu o zřízení účtu).

V případě refinancování předchozího úvěru Zonky novým úvěrem Zonky Společnost pošle peníze na účet uvedený ve smlouvě o hotovostním úvěru, na základě které byl předchozí úvěr u Zonky poskytnut.

Možnost sjednat pojištění

Po předložení nabídky má při splnění určitých podmínek Klient možnost sjednat si doplňkovou službu pojištění schopnosti splácet úvěr s názvem Zonkyho záchranná vesta. Více informací k možnosti sjednání Zonkyho záchranné vesty je k dispozici na internetových stránkách www.zonky.cz/pojisteni.

Podpis smlouvy

Všechny smlouvy se Společností jsou podepisovány on-line prostřednictvím portálu Zonky. Pro nabídku, kterou Klient akceptuje, připraví Společnost veškerou právní dokumentaci.

První dokument, který je Klientovi zobrazen, je formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (tzv. předsmluvní formulář). Je v něm přehledné shrnutí nabídky úvěru na Zonky a jsou zde vysvětleny podmínky, za nichž si Klient na Zonky půjčí. Pokud Klient s informacemi obsaženými v předsmluvním formuláři bude souhlasit, tak přejde k samotnému podpisu smlouvy.

Po odsouhlasení předsmluvního formuláře jsou zobrazeny hlavní právní dokumenty, kterými jsou Smlouva o úvěru a s ní související úvěrové podmínky (nedílná součást Smlouvy o úvěru). Smlouva o úvěru obsahuje finanční parametry úvěru a upravuje podmínky, za jakých bude úvěr splácen. Dále jsou v ní upravena vzájemná práva a povinnosti, která platí pro Klienta i Společnost od chvíle, kdy spolu smlouvu uzavřou.

Smlouvu o úvěru je možné podepsat po odsouhlasení úvěrových podmínek, a to pomocí autorizační SMS, kterou pošle Společnost Klientovi na telefonní číslo, které jí sdělil při vyplňování žádosti.

Čerpání úvěru, příběh úvěru a vystavení na Tržišti

Po podpisu Smlouvy o úvěru sepíše Klient svůj příběh, ve kterém uvede, z jakých důvodů si na Zonky půjčuje. Investoři se tak dozví další informace o Klientovi a o účelu úvěru, které jim ulehčí rozhodování, zda a v jakém rozsahu investovat do Participace, která se váže k úvěru tohoto Klienta. K úvěru může Klient mimo příběh přidat popis a fotografii. Společnost doporučuje veškeré informace v příběhu, ale i další údaje jako přezdívku a fotografie volit tak, aby Klient zůstal vůči Investorům anonymní.

Úvěr je Klientovi poskytnut ihned po podpisu Smlouvy o úvěru a provedení kontrol předcházejících vlastnímu čerpání úvěru. Následně se úvěr vystaví na Tržiště, kde bude vystaven až 2 dny, v jejichž průběhu se od Investorů přijímají investice do Participací nebo Pohledávek, vážicích se k tomuto úvěru. Úvěr nebo jeho část může být zařazen též do seznamu úvěrů určeného specificky pro produkt Zonky Rentiér, v rámci kterého Investoři mohou investovat prostřednictvím Společnosti do Pohledávek vážících se k tomuto úvěru.

Pravidla vytváření přezdívky Klienta

V průběhu úpravy příběhu si Klient vybírá také přezdívku, pod kterou chce na Zonky vystupovat a pod kterou bude uváděn na Tržišti. Výběr, pod jakým jménem chce vystupovat, je na něm, ale musí splňovat následující pravidla:

 • není možné zadávat interpunkci,
 • není možné zadávat mezery,
 • není možné zadávat speciální znaky.

Zvolená přezdívka bude zpřístupněna ostatním uživatelům Zonky, není tedy možné pro ochranu soukromí Klienta zadávat skutečné jméno.

Osobní profil Klienta

Osobní údaje si může Klient prohlédnout na Zonky v sekci „Můj profil“. V profilu je zobrazeno jméno, e-mail, telefon, adresa trvalého pobytu a bankovní účet Klienta. V případě, že by některé údaje nebyly aktuální, tak má povinnost je aktualizovat. Ne všechny údaje je však možné změnit bez asistence Společnosti.

E-mailovou adresu je možné změnit uživatelem přes aktivační link, který Společnost zašle na nově zadaný e-mail.

Adresu trvalého pobytu je možné též změnit, je však nutné předložit Společnosti doklad potvrzující změnu trvalého pobytu.

Telefon a bankovní účet je možné změnit pouze prostřednictvím Společnosti tak, že jí tato změna bude nahlášena na telefonním čísle 800 449 999 a Společnost tuto změnu provede. K těmto změnám si Společnost může vyžádat potřebné doklady.

Moje půjčky

Po poskytnutí úvěru si Klient může v záložce „Moje půjčky“ prohlédnout parametry svých úvěrů a po rozkliknutí další detaily včetně splátkových kalendářů s přehledem budoucích splátek, uhrazených splátek a v případě nesplácení také neuhrazených dlužných splátek.

Pod tlačítkem „Předčasně splatit půjčku“ systém spočítá, kolik peněz je nutné uhradit, aby byl celý úvěr splacený.

Pod tlačítkem „Mám problém se splácením“, lze nalézt instrukce k tomu, co dělat v případě, že se Klient dostane do potíží a nemůže splácet svůj úvěr.

V pravé sekci „Kdo mě podpořil“ je zobrazen přehled Investorů, kteří zainvestovali do úvěru, a to jak Investorů stávajících, tak Investorů, jejichž Participace na úvěru byla ukončena.

Splácení úvěru

Každý Klient, kterému Společnost poskytne úvěr, je povinen jej splácet podle splátkového kalendáře, který má k dispozici ve svém profilu.

Klient má rovněž možnost provést mimořádnou splátku nebo předčasně splatit celý úvěr, kdykoliv mu to přijde výhodné. Společnost za mimořádnou splátku a předčasné splacení neúčtuje žádné poplatky.

Vymáhání

V případě, že Klient nebude včas splácet své závazky vyplývající ze Smlouvy o úvěru, bude ho Společnost upomínat. Za upomínky si Společnost účtuje poplatky za práci s tím, že musí Klienta vymáhat. Dále je Společnost oprávněna účtovat i smluvní pokutu. Veškeré poplatky a podmínky pro zesplatnění úvěru jsou uvedeny ve Smlouvě o úvěru a úvěrových podmínkách.

V případě, že se nepodaří vše vyřešit dohodou a Klient nebude dále plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy o úvěru, tak Společnost bude své pohledávky, jakož i postoupené Pohledávky v rámci produktu Zonky Rentiér vymáhat soudní cestou.

Omezení dostupnosti Portálu pro Klienta

Společnost může pozastavit poskytování služeb konkrétnímu Klientovi a zablokovat přístup na Zonky v následujících případech:

 • při pokusu o zneužití přístupových kódů nebo při podezření na jejich zneužití,
 • v případě podezření, že by mohlo dojít ke vzniku škody,
 • v případech pochybností o pravosti informací, dokumentů či jiných podkladů poskytnutých Klientem,
 • v případě, že v průběhu vytváření příběhu svého úvěru bude Klient používat vulgární výrazy nebo použije eticky nevhodné fotografie.

OBECNÉ POVINNOSTI UŽIVATELŮ PORTÁLU

V případě, že Uživatel zjistí nesrovnalosti nebo závady v provedení, je povinen tyto skutečnosti neprodleně oznámit Společnosti.

Uživatel je dále povinen okamžitě informovat Společnost v případě podezření na jakoukoli programovou chybu systému služeb Portálu nebo chybu, ztrátu, odcizení či zneužití ve vztahu k Autentizačním prvkům a bezpečnostním prvkům Klienta pro přihlášení do Portálu (např. zničení, ztráta, odcizení mobilního telefonu) a/nebo k zasílání nebo přijímání platebních transakcí.

Společnost je po každém takovém oznámení oprávněna znemožnit využívání služeb Portálu. Investor se dále zavazuje se Společností účinně spolupracovat při realizaci jí navržených nápravných opatření.

Veškeré informace o systému Portálu a službách Portálu a jejich využití mají důvěrný charakter a Uživatel se zavazuje tyto nepoužít v rozporu s účelem, ke kterému byly poskytnuty.

Uživatel je povinen chránit Autentizační prvky a bezpečnostní prvky Klienta pro přihlášení do Portálu (zejména heslo pro přístup do Portálu, Autorizační SMS kód a PIN kód pro přístup do mobilní aplikace Zonky) a zařízení, na kterých se Autentizační prvky a bezpečnostní prvky Klienta pro přihlášení do Portálu používají, před jejich ztrátou, odcizením nebo zneužitím. Uživatel je povinen mít v zařízení, prostřednictvím kterého přistupuje k Portálu, Účtu nebo využívá Platební služby, pouze své biometrické bezpečnostní prvky (např. otisk prstu, dlaně nebo rozpoznávání obličeje). Nesmí ani umožnit přidání těchto bezpečnostních prvků do zařízení třetí osobě.

Uživatel dále provede veškerá další opatření, aby nemohlo dojít ke zneužití systému služeb Portálu.

ZMĚNA PODMÍNEK

Tyto Podmínky mohou být Společností průběžně měněny a doplňovány, a to bez předchozího upozornění, přičemž změny a doplňky Podmínek jsou účinné od okamžiku jejich zveřejnění na Webu. V případě, že by změna měla být změnou smluvní dokumentace mezi Uživatelem a Společností, budou změny prováděny v souladu s ujednáními smluvní dokumentace.

Společnost proto doporučuje Uživateli při užívání Webu pravidelně kontrolovat aktuální znění Podmínek.

SOUHLAS UŽIVATELE S PODMÍNKAMI

Přístupem na Web, jeho prohlížením nebo použitím, potvrzuje Uživatel, že se s těmito Podmínkami pečlivě seznámil, pochopil je v plném rozsahu a vyjadřuje s Podmínkami bez výhrad svůj souhlas a vůli být Podmínkami vázán.

Uživatel dále prohlašuje, že při používání Systému bude jednat v souladu s příslušnými zákony a nařízeními, které se na něj, jakožto Uživatele, vztahují.

Pokud z jakéhokoliv důvodu Uživatel nesouhlasí s Podmínkami či s některými jejich částmi, není oprávněn používat Systém jako celek, ani Web ani Portál v plném rozsahu.

Využíváme soubory cookies, které nám pomáhají poskytovat a zlepšovat naše služby. Používáním tohoto webu souhlasíte s našimi pravidly pro cookies. Více informací