PRAVIDLA PORTÁLU - PODMÍNKY SLUŽBY ZONKY

ÚVOD

Podmínky služby popisují fungování portálu Zonky.cz, kde si na jedné straně žádají Klienti o úvěr a na druhé straně Investoři participují na těchto úvěrech. Dokument popisuje technická pravidla, omezení a povinnosti při poskytování úvěrů a následném investování do úvěrů.

Podmínky služby dále upravují pravidla chování uživatelů Zonky.cz. Podmínky služby jsou závazným dokumentem, se kterým se musí uživatel seznámit a v průběhu registrace udělit souhlas.

PROVOZOVATEL

Provozovatelem Portálu Zonky.cz („Zonky“ nebo také „Portál“) a webových stránek www.zonky.cz („Web“) je společnost Zonky s. r. o., se sídlem Evropská 2690/17, 160 00, Praha 6, IČO 035 70 967, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 233 960 („Společnost“), která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů („Autorský zákon“) oprávněna vykonávat majetková práva k Portálu a Webu. Společnost tímto vydává tyto podmínky pro užívání Portálu a Webu („Podmínky“), které se vztahují na všechny osoby, jež mají v úmyslu Portál a Web užívat.

WEB A PORTÁL

Web slouží uživatelům jako

 1. zdroj informací a materiálů o Společnosti a Portálu; a
 2. vstupní brána na Portál

Pro účely těchto Podmínek se Web a Portál považují společně za systém („Systém“). Obsah Systému se skládá zejména z textů, dokumentů, obrázků, grafiky, log, autorských děl, jiných informací, atd. („Obsah“).

UŽIVATEL, INVESTOR A KLIENT

Web je přístupný všem uživatelům. Uživatelé, kteří se v souladu s těmito Podmínkami, jakožto i v souladu s právní dokumentací, řádně zaregistrují na Portál, se stávají Investory (v případě investorské dokumentace) a Klienty (v případě úvěrové dokumentace).

Přístup na Portál je umožněn pouze Investorům a Klientům.

Pro účely těchto Podmínek je Investor a Klient vždy také Uživatelem.

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Autorské právo

Pokud z obsahu Systému nevyplývá něco jiného, je veškerý jeho Obsah a software (včetně jejich sestavení a uskupení) autorským dílem Společnosti nebo třetích stran a je chráněn autorským právem.

Ochranné známky

Některá označení umístěná v rámci Systému jsou registrovanými ochrannými známkami. Uživatel prohlašuje, že tyto ochranné známky nebude používat bez předchozího písemného souhlasu Společnosti nebo jiných vlastníků příslušných ochranných známek.

Jiná práva duševního vlastnictví

Doména Webu, názvy produktů nebo služeb, loga partnerů Společnosti, obchodní firmy či jiné údaje umístěné v rámci Systému mohou být předmětem duševního vlastnictví Společnosti nebo třetích osob. Uživatel tak prohlašuje, že tyto nebude používat bez předchozího písemného souhlasu Společnosti nebo příslušných třetích osob.

Omezení Uživatele při užití Systému

Použití Systému nebo pokus o jeho použití za jakýmkoliv nezákonným, podvodným nebo neoprávněným účelem je přísně zakázáno. Uživatel též nesmí vyvinout jakoukoliv činnost, která by mohla poškodit, přetížit, vyřadit z činnosti nebo narušit kteroukoli složku Systému nebo která by mohla zasáhnout do řádného fungování Systému.

Uživateli je dále zakázáno v souvislosti s činností v rámci Systému jakýmkoliv způsobem usilovat o neoprávněné získání přístupu k uživatelským účtům, počítačovým systémům nebo sítím prostřednictvím prostředků počítačového pirátství.

Uživatel se zavazuje, že nebude na Systém nahrávat nebo přenášet žádný obsah, který je nezákonný, vulgární, hanlivý nebo jinak nevhodný. Uživatel nesmí nahrávat fotografie se zobrazením podoby třetí osoby. Společnost je oprávněna bez předchozího upozornění takovýto závadný obsah kdykoli odstranit. V rámci ochrany osobních údajů a soukromí Společnost nedoporučuje Uživatelům vkládat fotografie se zobrazením vlastní podoby.

Uživatel prohlašuje, že nebude při používání Systému používat nebo nahrávat soubory, které obsahují viry, trojské koně nebo jiný software nebo programy, které mohou poškodit počítač nebo majetek třetích osob. Společnost je oprávněna kdykoliv uzná za vhodné monitorovat Obsah za účelem sledování jeho využití, předcházení škodám, prověřování dodržování právních předpisů, smluvní dokumentace a těchto Podmínek.

ZMĚNA OBSAHU

Společnost je oprávněna kdykoliv dle vlastního uvážení změnit vzhled nebo Obsah Systému.

Společnost může za podmínek stanovených ve smluvní dokumentaci v určitých případech rozhodnout o omezení či ukončení nabízení nebo poskytování jednotlivých služeb nebo produktů.

DOSTUPNOST PORTÁLU

Služby Zonky jsou Uživatelům přístupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Společnost může z bezpečnostních nebo technických důvodů zablokovat přístup ke službám Zonky, případně změnit, pozastavit, anebo ukončit poskytování služeb Zonky na dobu nezbytně nutnou.

Žadatelé o úvěr nebo investování mohou své žádosti vyplnit kdykoliv jim to vyhovuje. Společnost se bude těmito žádostmi zabývat v pracovní dny, u Klientů pak 7 dní v týdnu​.

INVESTOVÁNÍ NA ZONKY

Obecná ustanovení týkající se investování

Investorem se Uživatel může na Zonky stát na základě Rámcové smlouvy o platebních službách a participaci na spotřebitelských úvěrech („Rámcová smlouva“) uzavřené se Společností. Nutnou podmínkou investování je podmínka, že si Investor nabije své investorské konto finanční částkou a Společnost ho jako Investora po provedených kontrolách schválí.

Po splnění uvedených podmínek může Investor plně využívat služeb Zonky.

Služby Zonky poskytuje Společnost v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se Zákonem o platebním styku. Podmínky provozu Zonky jsou kromě Rámcové smlouvy upraveny dalšími dokumenty, které jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy a které Investor dostane k dispozici při jejím uzavření. Jedná se o všeobecné obchodní podmínky, obchodní podmínky participací na spotřebitelských úvěrech, obchodní podmínky pro poskytování platebních služeb, Sazebník a tyto Podmínky.

Za používání investorského Portálu, včetně účasti na tzv. Sekundárním trhu, platí Investor poplatky, které si může najít v Sazebníku ve složce dokumenty. Zaplacené poplatky si může Investor vždy prohlédnout v sekci „Peněženka“.

V případě ukončení Rámcové smlouvy, zrušení přístupu nebo blokace služeb Portálu Investorovi, bude automaticky služba Portálu zrušena nebo blokována.

Registrace investora

Každý, kdo se chce stát Investorem na Zonky, musí projít procesem registrace.

Investorem se může stát fyzická osoba starší 18 let.

Aby bylo možné se zájemci o investování podepsat smlouvu, potřebuje Společnost v rámci registrace posbírat základní osobní údaje. Pro uzavření smlouvy je důležité, aby Společnost řádně ověřila totožnost zájemce, proto vyžaduje dodání kopie dvou dokladů totožnosti.

Doklady je možné buď vyfotit přes kameru v počítači (nebo telefonu, tabletu aj.), anebo přiložit jako naskenovaný soubor.

V průběhu registrace bude Společnost chtít, aby si zájemce aktivoval svůj účet na Zonky pomocí aktivačního linku, který mu zašle na uvedený e-mail. Dále bude Společnost požadovat telefonní číslo, pomocí kterého bude zájemce o investování podepisovat Rámcovou smlouvu přes aktivační SMS.

Na základě Rámcové smlouvy se Společností se Investorem může stát i právnická osoba s tím, že v této Rámcové smlouvě mohou být pro tuto osobu dohodnuta jiná pravidla pro získávání participací na spotřebitelských úvěrech.

Pravidla vytváření přezdívky Investora

V průběhu žádosti si zájemce vybírá, jak chce na Zonky vystupovat. Výběr záleží na jeho uvážení, ale musí splňovat následující pravidla:

 • není možné zadávat interpunkci,
 • není možné zadávat mezery,
 • není možné zadávat speciální znaky.

Zvolený název bude zpřístupněn ostatním uživatelům Portálu, proto Společnost doporučuje zájemci zvážení této okolnosti při jeho vytváření.

Zabezpečení osobních informací Investora

V průběhu registrace bude Společnost chtít sdělit osobní informace zájemce, aby mohlo dojít k uzavření Rámcové smlouvy. Pro ochranu sdělených informací si v průběhu registrace zájemce zadá e-mailovou adresu a zvolí heslo ke svému profilu.

Zadaná e-mailová adresa a zvolené heslo budou sloužit jako přihlašovací údaje, kdykoliv se Investor do služby vrátí. Heslo musí mít minimálně osm znaků a musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno a jednu číslici.

Více informací o zpracování osobních údajů je v dokumentu Ochrana soukromí dostupném na www.zonky.cz.

Podpis Rámcové smlouvy

Na konci registrace uzavře zájemce Rámcovou smlouvu. Rámcová smlouva bude obsahovat osobní údaje, které Investor poskytne Společnosti při registraci. Rámcová smlouva samotná upravuje práva a povinnosti vyplývající z investování na Zonky.

Kompletní smluvní dokumentaci si může Investor prohlédnout v sekci „Můj profil“ pod tlačítkem „Zobrazit smlouvy“. Rámcovou smlouvu podepisuje Investor autorizačním SMS kódem vygenerovaným Společností na základě požadavku Investora, který Společnost zašle na Investorem uvedené telefonní číslo. Autorizační SMS kód má omezenou časovou platnost. V případě, že smlouva nebude podepsána ve stanovené časové platnosti, je možné si autorizační kód nechat zaslat opakovaně. Autorizační SMS kódy jsou zasílány formou běžné, nešifrované SMS zprávy.

Pravidla pro zadání čísla účtu

Při registraci na Zonky bude Společnost chtít zadat číslo bankovního účtu, který bude Investor využívat k převodu peněz do Zonky a zpět. Při zadávání čísla účtu vyžaduje Společnost prohlášení, že účet je veden na jeho jméno. Tuto skutečnost si Společnost ověřuje. Ověření je součástí identifikace osoby, která musí proběhnout v souladu se zákonem 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Platby přicházející na investorské konto bude Společnost kontrolovat oproti účtu, který byl zadán v procesu registrace.

Osobní profil Investora

Osobní údaje si může Investor prohlédnout na Zonky v sekci „Můj profil“. V profilu je zobrazeno jméno, e-mail, telefon, trvalé bydliště a bankovní účet Investora. V případě, že by některé údaje nebyly aktuální, tak má povinnost je aktualizovat. Ne všechny údaje je však možné změnit bez asistence Společnosti.

E-mailovou adresu je možné změnit uživatelem přes aktivační link, který Společnost zašle na nově zadaný e-mail.

Adresu trvalého bydliště je možné též změnit, je však nutné předložit Společnosti doklad potvrzující změnu trvalého bydliště.

Telefon a bankovní účet je možné změnit pouze prostřednictvím Společnosti tak, že jí tato změna bude nahlášena na telefonním čísle 800 449 999 a Společnost tuto změnu provede.

K těmto změnám si Společnost může vyžádat potřebné doklady.

Přihlášení do služby

První přihlášení k uživatelskému profilu Investora proběhne automaticky po registraci a uzavření Rámcové smlouvy. Další přihlášení již probíhá prostřednictvím přihlašovacích údajů. K přihlášení je nutné aktivovat zvolený e-mail prostřednictvím aktivačního linku, který bude na tento e-mail zaslán.

Moje investice

Informace o stavu investic si Investor může prohlédnout na svém uživatelském účtu v záložce „Moje investice“, ve které se zobrazují veškeré informace o investování Investora na Zonky.

Prostřednictvím záložky „Moje investice“ je dále možné, aby Investor svou existující Participaci (tak, jak je definována níže) nabídl na tzv. Sekundárním trhu k investici jiným Investorům a svou Participaci na konkrétním úvěru tak ukončil.

Peněženka

Sekce „Peněženka“ zobrazuje veškeré finanční transakce související s investováním Investora na Zonky. Jedná se o informace o investorském kontu na Zonky. Veškerý finanční styk bude probíhat mezi osobním účtem Investora (účet zadaný při registraci) a mezi investorským kontem na Zonky. Peníze do Zonky je nutné poslat prostřednictvím účtu Investora uvedeného při registraci, a to s uvedením variabilního symbolu, který Investorovi přiděluje Společnost.

Variabilní symbol je současně číslem investorského konta na Zonky. Uvedení variabilního symbolu je nezbytné k tomu, aby Společnost poznala, že se jedná o peníze konkrétního Investora a mohla je připsat na příslušné investorské konto na Zonky.

V sekci „Peněženka“ je zobrazeno, kolik peněz má Investor k dispozici na investování a kolik peněz je aktuálně blokováno. Blokované peníze jsou ty, které již byly investovány, ale ještě nebyly splněny všechny podmínky pro poskytnutí úvěru. V blokaci je rovněž evidován investorský poplatek, který nebyl uhrazen z důvodu nedostatku prostředků na investorském kontu. Po připsání peněz bude tento poplatek strhnut z disponibilních prostředků.

Investorské poplatky bude Společnost Investorovi pravidelně jednou měsíčně strhávat z investorského konta.

Tržiště - investování do úvěrů

Investovat do úvěrů na Zonky je možné v sekci „Tržiště“. Jedná se o prostor, kde Klienti, kteří Společnost žádají o úvěr, vyvěšují své žádosti o úvěr a Investoři si zde mohou vybírat, do kterých úvěrů budou chtít investovat. Žádosti o úvěr jsou vystaveny na Tržišti a obsahují následující informace:

 • Název úvěru a případně Klientem přiložené fotografie nebo obrázky,
 • Příběh úvěru, kde Klient popisuje, proč si na danou věc chce vzít úvěr,
 • Celkovou částku úvěru a poměr zainvestování Investory,
 • Rating Klienta, který určuje rizikovost dané investice, a jemu odpovídající úrok,
 • Dobu splácení,
 • Přezdívku Klienta.

Částku, kterou může Investor investovat do jednoho úvěru, může zadat pomocí posuvníku v detailu úvěru. Na Tržišti jsou však výše investic omezené. Do jednoho úvěru je možné na Tržišti investovat částky v rozmezí stanoveném Společností a to dle parametrů uveřejněných na Webu v sekci Dokumenty a smlouvy pod názvem Parametry částek pro investování. Tyto částky jsou zvoleny z důvodu diverzifikace rizika tak, aby každý Investor investoval do co nejvíce úvěrů a tím výrazně snížil své riziko v případě, že některý Klient přestane splácet.

Investicí do konkrétního úvěru získává Investor za podmínek stanovených Rámcovou smlouvou a Obchodními podmínkami participace na spotřebitelských úvěrech právo podílet se v odpovídajícím rozsahu na výnosech a ztrátách konkrétního úvěru poskytnutého Společností Klientovi („Participace“).

Sekundární trh pro Investory

Pokud má Investor, který disponuje jednou nebo více Participacemi, zájem na ukončení některé ze svých Participací a vypořádání své investice ještě před datem splatnosti úvěru, ke kterému se daná Participace váže, může svou existující Participaci (za předpokladu, že splňuje Společností vydefinované parametry uveřejněné na Webu v sekci Dokumenty a smlouvy pod názvem Parametry sekundárního trhu) nabídnout k investici ostatním Investorům na tzv. sekundárním trhu („Sekundární trh“). Pokud nabídka Investora, který chce ukončit svou Participaci, bude využita jiným Investorem, Participace původního Investora tím zanikne a odpovídající Participace vznikne novému Investorovi.

Na Sekundárním trhu lze nabídnout k investici ostatním Investorům pouze Participace, které splňují parametry stanovené Společností, přičemž Společnost má právo tyto parametry podle své úvahy upravovat či měnit. Aktuální parametry Participací způsobilých k nabízení na Sekundárním trhu Společnost uveřejňuje na svém Webu v sekci Dokumenty a smlouvy pod názvem Parametry sekundárního trhu. Před vstupem na Sekundární trh musí Investor výslovně potvrdit svůj zájem účastnit se Sekundárního trhu. Prodávající Investor může svou Participaci na Sekundárním trhu nabídnout k investování jiným Investorům pouze jako celek a Investor, který má zájem tuto Participaci na Sekundárním trhu získat, ji může získat pouze celou. Participace nelze nijak dělit.

Prodejem / Investicí na Sekundárním trhu tak, jak je popsáno výše, nevznikají mezi Investory navzájem žádné vztahy, respektive žádná práva a povinnosti, ani žádná právní odpovědnost. Přestože Investor, který má zájem ukončit svou Participaci, ji nabízí na Sekundárním trhu na Zonky jiným Investorům k Prodeji a Investor, který má zájem o získání takové Participace, provádí do takové Participace Investici na Sekundárním trhu, Participace není převáděna přímo mezi Investory. Investoři na Sekundárním trhu vždy vstupují do vztahů pouze se Společností, resp. tyto vztahy se Společností ukončují. Prodejem Participace zanikají původnímu Investorovi práva a povinnosti vůči Společnosti vyplývající z jeho Participace, zejména právo podílet se v odpovídajícím rozsahu na výnosech a ztrátách z příslušného úvěru na Zonky, kdy provedení Investice na Sekundárním trhu jiným Investorem představuje pouze podmínku pro ukončení jeho Participace. Novému Investorovi Investicí na Sekundárním trhu práva a povinnosti odpovídající Participaci vůči Společnosti naopak vznikají. Operace na Sekundárním trhu nepředstavují dispozice se samotným úvěrem na Zonky, nýbrž jen s Participacemi na něm.

Finanční vypořádání Prodeje / Investice na Sekundárním trhu provádí výhradně Společnost. Proces vypořádání probíhá následovně: Investor projeví zájem o získání nabízené Participace kliknutím na odpovídající tlačítko. Společnost následně zablokuje příslušnou Participaci, ověří případné další náležitosti a podmínky pro Investici na Sekundárním trhu, odečte částku odpovídající ceně Participace z investorského konta nového Investora a zaznamená transakci v jeho Peněžence. Částku, která odpovídá rozdílu ceny Participace a poplatku za Investici na Sekundárním trhu, Společnost přičte na investorské konto původního Investora a zaznamená transakci v jeho Peněžence. Participace původního Investora a veškerá práva a povinnosti s ní spojená zanikají a zároveň nový Investor získává zvolenou Participaci a vznikají mu práva a povinnosti s ní spojená. Pro vyloučení pochybností platí, že nový Investor získá společně s první uhrazenou splátkou úrok, vypočtený od data poslední uhrazené splátky, kterou ještě obdržel původní Investor. V případě, že k Prodeji Participace dojde v okamžiku, kdy je již částečně uhrazena nejbližší následující splátka a přijaté platby pokrývají i část úroků, tato část úroků zůstává původnímu Investorovi.

Participaci, kterou Investor získal na Sekundárním trhu, může na Sekundárním trhu opět nabídnout k Prodeji.

Omezení dostupnosti Portálu pro Investora

Společnost může pozastavit poskytování služeb konkrétnímu Investorovi v případě, že je s Investorem zahájeno insolvenční řízení týkající se jeho majetku, a to neomezeně po dobu trvání insolvenčního řízení.

Společnost může kdykoliv zablokovat přístup do Zonky anebo neumožnit nakládání s disponibilními penězi na investorském kontu na Zonky v následujících případech:

 • při pokusu o zneužití přístupových kódů nebo při podezření na jejich zneužití,
 • při podezření, že konkrétní platební transakce není autorizovaná oprávněnou osobou,
 • při provádění platebních transakcí v neobvyklém množství či výši,
 • v případě podezření, že by mohlo dojít ke vzniku škody,
 • v případech pochybností o pravosti informací, dokumentů či jiných podkladů poskytnutých Investorem.

ÚVĚRY NA ZONKY

Obecná ustanovení týkající se úvěru na Zonky

O úvěr na Zonky si může zažádat každý, kdo splňuje požadované podmínky a vyplní registrační žádost na Zonky.

Poskytování úvěrů se řídí příslušnými právními předpisy, především Zákonem o spotřebitelském úvěru. Podmínky půjčování na Zonky jsou upraveny smlouvou o spotřebitelském úvěru a úvěrovými podmínkami.

Za půjčování na Zonky zaplatíte cenu za naše služby. Jedná se o jednorázový poplatek za poskytnutí úvěru a platíte jej v prvních splátkách úvěru. Výše poplatku a způsob jeho splácení jsou uvedeny ve smlouvě o úvěru.

Registrace Klienta

Každý Klient, který si chce půjčit na Zonky, musí projít registrační žádostí o úvěr. O úvěr si může zažádat fyzická osoba, která dosáhla 18 let věku.

V žádosti se Společnost ptá na nezbytné informace, které potřebuje k tomu, aby pochopila aktuální situaci Klienta a mohla mu ​​nabídnout​​ co ​​nejvýhodnější ​​nabídku. Musí také splnit svou zákonnou povinnosti řádně vyhodnotit žádost o úvěr​. Důležitou součástí žádosti jsou proto příjmy a výdaje Klienta. Příjem je nutné potvrdit bankovním výpisem nebo potvrzením​ příjmu ​​od​​ zaměstnavatele​.

Kromě údajů získaných přímo od Klienta Společnost zjišťuje informace i z jiných povolených zdrojů jako jsou veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík apod.) a z dalších povolených veřejných zdrojů (včetně vybraných, pro řízení rizik relevantních informací ze sociálních sítí a internetu). Využívá i informace tom, jaké již má nebo měl Klient úvěry a jak je v minulosti splácel, které získává z úvěrových registrů (NRKI/BRKI a SOLUS), mobilního operátora O2 (na souhlas) a od členů skupiny PPF (Home Credit, a.s.). K tomu využívá i rodné číslo Klienta, který s jeho využitím uděluje dle zákona o evidenci obyvatel zvláštní souhlas přímo v rámci registrace poptávky. Pokud Klient udělí zvláštní souhlas, od mobilních operátorů získává Společnost tzv. TelcoScore, tedy agregované informace vypočtené z údajů o způsobu využití služeb elektronických komunikací (platbách, druhu, množství, místě).

Aby Společnost mohla Klientovi předložit nabídku úvěru a uzavřít s ním smlouvu o úvěru, je nutné ověřit jeho totožnost. Společnost bude požadovat kopie dvou dokladů totožnosti, z nichž alespoň jeden obsahuje fotografii Klienta. Občanský průkaz je povinný a jako druhý doklad může být použit cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rodný list nebo kartička zdravotního pojištění. Doklady je možné buď vyfotit prostřednictvím kamery v počítači (nebo telefonu, tabletu aj.), anebo přiložit jako naskenovaný soubor.

V průběhu registrace je potřebné provést aktivaci účtu na Zonky pomocí aktivačního linku, který Společnost zašle Klientovi na zadaný e-mail. Dále bude Společnost požadovat telefonní číslo, pomocí kterého bude Klient potvrzovat žádost o úvěr zadáním autorizační SMS a podepisovat smlouvu o úvěru.

Po dokončení žádosti pošle Společnost Klientovi notifikaci, že žádost proběhla úspěšně. V případě, že Klient Společnosti při vyplňování žádosti slíbil nějaké dokumenty, pošle mu Společnost e-mailem seznam těchto dokumentů.

Zabezpečení osobních informací Klienta

Při vyplňování žádosti o úvěr bude Společnost po Klientovi chtít osobní informace, které potřebuje k tomu, aby mohla vše řádně vyhodnotit a předložit Klientovi vhodnou nabídku. Vzhledem k tomu, že se jedná o citlivé informace, je důležité, aby byly na Zonky chráněny.

Pro ochranu sdělených informací zadá Klient při vyplňování žádosti e-mailovou adresu a zvolí heslo ke svému profilu. Zadaná e-mailová adresa a zvolené heslo budou sloužit jako přihlašovací údaje, kdykoliv se do služby Klient vrátí. Heslo musí mít minimálně osm znaků a musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno a jednu číslici.

Více informací o zpracování osobních údajů je v dokumentu Ochrana soukromí dostupném na www.zonky.cz.

Schválení úvěru

Po dokončení žádosti začne Společnost připravovat nabídku. V průběhu schvalovacího procesu nahlédne Společnost do úvěrových registrů NRKI/BRKI a SOLUS, kde si zkontroluje Klientovu kreditní historii a koukne se, jaké úvěry zrovna splácí. Dále se podívá na osobní údaje, které Klient zadal během žádosti o úvěr. Na základě údajů z úvěrových registrů a na základě informací, které Společnost získala od Klienta případně od třetích osob (mobilních operátorů, Home Credit, a.s. jako sesterské společnosti ve skupině PPF), dojde ke spočítání tzv. kreditního skóre.

Pomocí skóre určí Společnost úrok, za který si může Klient půjčit. Na Zonky však nerozhoduje pouze kreditní historie a osobní údaje, ale Společnost se snaží více pochopit individualitu každého Klienta.

Z tohoto důvodu se Společnost při vyplňování žádosti Klienta ptá na jeho osobní úspěchy, zajímavosti. Posledním významným faktorem jsou příjmy a výdaje Klienta. Pro Společnost je důležité, aby se Klient v průběhu splácení nedostal do problémů, proto nabídku co nejvíce přizpůsobuje jeho situaci. Všechny tyto informace mohou ovlivnit nabídku na Zonky.

V případě schválení úvěru informuje Společnost Klienta e-mailem a prostřednictvím SMS, že má na svém účtu na Zonky připravenou nabídku úvěru.

V případě, že nebude možné Klientovi úvěr zrovna poskytnout, oznámí mu to Společnost také prostřednictvím e-mailu a SMS spolu s důvodem, proč není možné v tuto chvíli úvěr poskytnout. Vzhledem k tomu, že k zamítnutí úvěru může dojít výhradně na základě automatizovaného procesu, Klient má právo na přezkum tohoto rozhodnutí specialistou Společnosti.

Nabídka úvěru na Zonky

V případě, že Společnost schválí žádost Klienta o úvěr, tak mu předloží nabídku, kterou si může prohlédnout na svém profilu po přihlášení na Zonky.

Nabídka obsahuje informace o tom, za jaký úrok si může Klient na Zonky půjčit. Nabídku si může Klient ještě upravit a změnit si parametry úvěru tak, aby mu co nejvíce vyhovovala.

Zároveň si Klient může zvolit datum splácení tak, aby co nejvíce vyhovovalo jeho finanční situaci (např. datum výplaty).

Pro srovnání se situací na trhu je možné si nabídku na Zonky porovnat s jinými finančními institucemi. Srovnávací informace čerpá Společnost z veřejného portálu www.porovnej24.cz​.

V případě, že má Klient o nabídku zájem, je možné smlouvu o úvěru uzavřít.

Pravidla pro zadání čísla účtu

Pokud se Klient rozhodne nabídku Společnosti akceptovat, sdělí Společnosti číslo bankovního účtu, kam mu má peníze poslat. Je důležité, aby byl účet veden na jméno Klienta. Jedná se o požadavek zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, který Společnosti ukládá povinnost, pokud Klienta nevidí osobně, poslat peníze na účet, který je prokazatelně jeho. K tomu, aby Společnost ověřila, že je účet skutečně Klienta, bude požadovat výpis z účtu, ze kterého to bude patrné.

Možnost sjednat pojištění

Po předložení nabídky má při splnění určitých podmínek Klient možnost sjednat si doplňkovou službu pojištění schopnosti splácet úvěr s názvem Zonkyho záchranná vesta. V případě zájmu Klient potvrdí, že v době uzavření smlouvy není v žádném stupni invalidity, ani v pracovní neschopnosti a že se seznámil s pojistnými podmínkami.

Podpis smlouvy

Všechny smlouvy se Společností jsou podepisovány on-line prostřednictvím portálu Zonky. Pro nabídku, kterou Klient akceptuje, připraví Společnost veškerou právní dokumentaci.

První dokument, který je Klientovi zobrazen, je formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (tzv. předsmluvní formulář). Je v něm přehledné shrnutí nabídky úvěru na Zonky a jsou zde vysvětleny podmínky, za nichž si Klient na Zonky půjčí. Pokud Klient s informacemi obsaženými v předsmluvním formuláři bude souhlasit, tak přejde k samotnému podpisu smlouvy.

Po odsouhlasení předsmluvního formuláře jsou zobrazeny hlavní právní dokumenty, kterými jsou úvěrová smlouva a s ní související úvěrové podmínky (nedílná součást úvěrové smlouvy). Úvěrová smlouva obsahuje finanční parametry úvěru a upravuje podmínky, za jakých bude úvěr splácen. Dále jsou v ní upravena vzájemná práva a povinnosti, která platí pro Klienta i Společnost od chvíle, kdy spolu smlouvu uzavřou.

Smlouvu je možné podepsat po odsouhlasení úvěrových podmínek, a to pomocí autorizační SMS, kterou pošle Společnost Klientovi na telefonní číslo, které jí sdělil při vyplňování žádosti.

Čerpání úvěru, příběh úvěru a vystavení na Tržišti

Po podpisu smlouvy sepíše Klient svůj příběh, ve kterém uvede, proč si na danou věc půjčuje. Investoři se tak dozví další informace o Klientovi a o účelu úvěru, a Klient tak může zvýšit svoji šanci na oslovení vyššího počtu Investorů a rychlejší zafinancování úvěru. K úvěru může Klient mimo příběh přidat popis a fotografii. Společnost doporučuje veškeré informace v příběhu, ale i další údaje jako přezdívka a fotografie volit tak, aby Klient zůstal vůči Investorům anonymní.

Na úpravu příběhu a zveřejnění úvěru na Tržišti má Klient 1 hodinu. Po uplynutí této doby bude úvěr zveřejněn automaticky.

Po doplnění příběhu se úvěr vystaví na Tržiště, kde bude vystaven až 2 dny, v jejichž průběhu se přijímají investice do tohoto úvěru.

V případě, že se najde dostatek Investorů, tak Společnost poskytne Klientovi úvěr na účet, který zadal při podpisu smlouvy, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření smlouvy.

V rámci urychlení čerpání může Společnost v odůvodněných případech Klientovi peníze odeslat ještě před zafinancováním půjčky investory, a to hned po podpisu smlouvy a provedení kontrol před načerpáním. Investoři budou do půjčky Klienta na Tržišti investovat až následně. O případném rychlejším čerpání bude Společnost Klienta informovat v rámci informace poskytnuté v předsmluvním formuláři a smlouvě.

Pravidla vytváření přezdívky Klienta

V průběhu úpravy příběhu si Klient vybírá také přezdívku, pod kterou chce na Zonky vystupovat a pod kterou bude uváděn na Tržišti. Výběr, pod jakým jménem chce vystupovat, je na něm, ale musí splňovat následující pravidla:

 • není možné zadávat interpunkci,
 • není možné zadávat mezery,
 • není možné zadávat speciální znaky.

Zvolená přezdívka bude zpřístupněna ostatním uživatelům Zonky, není tedy možné pro ochranu soukromí Klienta zadávat skutečné jméno.

Osobní profil Klienta

Osobní údaje si může Klient prohlédnout na Zonky v sekci „Můj profil“. V profilu je zobrazeno jméno, e-mail, telefon, trvalé bydliště a bankovní účet Klienta. V případě, že by některé údaje nebyly aktuální, tak má povinnost je aktualizovat. Ne všechny údaje je však možné změnit bez asistence Společnosti.

E-mailovou adresu je možné změnit uživatelem přes aktivační link, který Společnost zašle na nově zadaný e-mail.

Adresu trvalého bydliště je možné též změnit, je však nutné předložit Společnosti doklad potvrzující změnu trvalého bydliště.

Telefon a bankovní účet je možné změnit pouze prostřednictvím Společnosti tak, že jí tato změna bude nahlášena na telefonním čísle 800 449 999 a Společnost tuto změnu provede. K těmto změnám si Společnost může vyžádat potřebné doklady.

Moje půjčky

Po poskytnutí úvěru si Klient může v záložce „Moje půjčky“ prohlédnout parametry svých úvěrů a po rozkliknutí další detaily včetně splátkových kalendářů s přehledem budoucích splátek, uhrazených splátek a v případě nesplácení také neuhrazených dlužných splátek.

Pod tlačítkem „Předčasně splatit půjčku“ systém spočítá, kolik peněz je nutné uhradit, aby byl celý úvěr splacený.

Pod tlačítkem „Mám problém se splácením“, lze nalézt instrukce k tomu, co dělat v případě, že se Klient dostane do potíží a nemůže splácet svůj úvěr.

V pravé sekci „Kdo mě podpořil“ je zobrazen přehled Investorů, kteří zainvestovali do úvěru, a to jak Investorů stávajících, tak Investorů, jejichž Participace na úvěru byla ukončena.

Splácení úvěru

Každý Klient, kterému Společnost poskytne úvěr, je povinen jej splácet podle splátkového kalendáře, který má k dispozici ve svém profilu.

Klient má rovněž možnost provést mimořádnou splátku nebo předčasně splatit celý úvěr, kdykoliv mu to přijde výhodné. Společnost za mimořádnou splátku a předčasné splacení neúčtuje žádné poplatky.

Vymáhání

V případě, že Klient nebude včas splácet své závazky vyplývající ze smlouvy o úvěru, bude ho Společnost upomínat. Za upomínky si Společnost účtuje poplatky za práci s tím, že musí Klienta vymáhat. Dále je Společnost oprávněna účtovat i smluvní pokutu. Veškeré poplatky a podmínky pro zesplatnění jsou uvedeny v úvěrové smlouvě a Úvěrových podmínkách.

V případě, že se nepodaří vše vyřešit dohodou a Klient nebude dále plnit své závazky vyplývající ze smlouvy, tak Společnost bude své pohledávky vymáhat soudní cestou.

Omezení dostupnosti Portálu pro Klienta

Společnost může pozastavit poskytování služeb konkrétnímu Klientovi a zablokovat přístup na Zonky v následujících případech:

 • při pokusu o zneužití přístupových kódů nebo při podezření na jejich zneužití,
 • v případě podezření, že by mohlo dojít ke vzniku škody,
 • v případech pochybností o pravosti informací, dokumentů či jiných podkladů poskytnutých Klientem,
 • v případě, že v průběhu vytváření příběhu svého úvěru bude Klient používat vulgární výrazy nebo použije eticky nevhodné fotografie.

OBECNÉ POVINNOSTI UŽIVATELŮ PORTÁLU

V případě, že Uživatel zjistí nesrovnalosti nebo závady v provedení, je povinen tyto skutečnosti neprodleně oznámit Společnosti.

Uživatel je dále povinen okamžitě informovat Společnost v případě podezření na jakoukoli programovou chybu systému služeb Portálu nebo chybu, ztrátu, odcizení či zneužití ve vztahu k personalizovaným bezpečnostním prvkům služeb Portálu (např. zničení, ztráta, odcizení mobilního telefonu) a/nebo k zasílání nebo přijímání platebních transakcí.

Společnost je po každém takovém oznámení oprávněna znemožnit využívání služeb Portálu. Investor se dále zavazuje se Společností účinně spolupracovat při realizaci jí navržených nápravných opatření.

Veškeré informace o systému Portálu a službách Portálu a jejich využití mají důvěrný charakter a Uživatel se zavazuje tyto nepoužít v rozporu s účelem, ke kterému byly poskytnuty.

Uživatel je povinen chránit personalizované bezpečnostní prvky služeb Portálu (zejména identifikační číslo Investora, Heslo pro přístup do Portálu a Autorizační SMS kód) a zařízení, na kterých se personalizované bezpečnostní prvky služeb Portálu používájí, před jejich ztrátou, odcizením nebo zneužitím.

Uživatel dále provede veškerá další opatření, aby nemohlo dojít ke zneužití systému služeb Portálu.

ZMĚNA PODMÍNEK

Tyto Podmínky mohou být Společností průběžně měněny a doplňovány, a to bez předchozího upozornění, přičemž změny a doplňky Podmínek jsou účinné od okamžiku jejich zveřejnění na Webu. V případě, že by změna měla být změnou smluvní dokumentace mezi Uživatelem a Společností, budou změny prováděny v souladu s ujednáními smluvní dokumentace.

Společnost proto doporučuje Uživateli při užívání Webu pravidelně kontrolovat aktuální znění Podmínek.

SOUHLAS UŽIVATELE S PODMÍNKAMI

Přístupem na Web, jeho prohlížením nebo použitím, potvrzuje Uživatel, že se s těmito Podmínkami pečlivě seznámil, pochopil je v plném rozsahu a vyjadřuje s Podmínkami bez výhrad svůj souhlas a vůli být Podmínkami vázán.

Uživatel dále prohlašuje, že při používání Systému bude jednat v souladu s příslušnými zákony a nařízeními, které se na něj, jakožto Uživatele, vztahují.

Pokud z jakéhokoliv důvodu Uživatel nesouhlasí s Podmínkami či s některými jejich částmi, není oprávněn používat Systém jako celek, ani Web ani Portál v plném rozsahu.

Chci investovat

Dobrý den. Jak se jmenujete?

ANO
NE

Využíváme soubory cookies, které nám pomáhají poskytovat a zlepšovat naše služby. Používáním tohoto webu souhlasíte s našimi pravidly pro cookies. Více informací