Standardní informace před uzavřením smlouvy

1. Informace o poskytovateli finančních služeb

 • Poskytovatelem finančních služeb je společnost Zonky s.r.o., IČ: 03570967, se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6, která je zapsaná v registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu vedeném Českou národní bankou ("My").
 • Komunikovat s námi můžete vždy prostřednictvím e-mailu info@zonky.cz nebo prostřednictvím portálu Zonky.cz.
 • Naším předmětem podnikání je:
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
  • Poskytování platebních služeb
  Přičemž naším hlavním předmětem podnikání je poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru a poskytování platebních služeb.
 • Dohled nad naší činností v oblasti poskytování platebních služeb vykonává Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

2. Informace o poskytované službě

 • Na základě rámcové smlouvy vám budeme poskytovat následující službu: Zřídíme vám a následně povedeme účet na portálu Zonky.cz, ve kterém budeme na základě vašich požadavků a pokynů provádět platební služby spočívající v provádění platebních transakcí, které se týkají participací na námi poskytovaných spotřebitelských úvěrech.
 • Po uzavření rámcové smlouvy vám bude přidělen specifický identifikátor – variabilní symbol, který musíte při každé jednotlivé transakci použít, jinak bychom nemohli vaše jednání (platbu) identifikovat.
 • Platební příkaz musíte provádět vždy prostřednictvím portálu Zonky.cz. Platební příkaz provedeme, až pokud dojde k vaší řádné identifikaci za současného použití vašich autentifikačních prvků.
 • Maximální lhůta pro provedení platební služby činí dva pracovní dny. Pokud příkaz zadáte nejpozději do 16:00 hodin příslušného pracovního dne (den, kdy jsou banky otevřeny veřejnosti), platí, že byl v tento den příkaz přijat. V opačném případě bude za den přijetí příkazu považován nejbližší následující pracovní den.
 • Výše vašich transakcí je vždy omezena výší vašeho aktuálního disponibilního zůstatku na vašem účtu na portálu Zonky.cz.
 • Veškeré informace týkající se způsobu a lhůt poskytování nebo zpřístupňování informací naleznete na portálu Zonky.cz.
 • Za poskytování platebních služeb jste nám povinni uhradit poplatky ve výši stanovené Sazebníkem. Výši poplatků můžeme změnit, pokud vám změnu oznámíme alespoň 2 měsíce předem. V takovém případě můžete nejpozději v den účinnosti změny Rámcovou smlouvu vypovědět. Jinak platí, že se změnou souhlasíte.
 • Za participaci na spotřebitelských úvěrech nám náleží odměna stanovená v Sazebníku, který naleznete na portálu Zonky.cz
 • Výnos z participace vám uhradíme vždy po obdržení plnění z příslušné úvěrové smlouvy, na které participujete. Výnos vám bude připsán na váš účet vedený na portálu Zonky.cz.

3. Informace týkající se rámcové smlouvy

 • Rámcová smlouva je uzavřena v českém jazyce. Komunikace mezi námi bude probíhat výhradně v českém, případně slovenském jazyce.
 • Rámcová smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
 • Smluvní vztah mezi vámi a námi se řídí právním řádem České republiky a soudy příslušnými k rozhodování sporů z tohoto vztahu plynoucích, jsou obecné soudy České republiky.
 • Pro mimosoudní řešení sporů v oblasti platebních služeb se můžete obrátit na finančního arbitra. V případě stížnosti na naši činnost v oblasti poskytování platebních služeb se můžete obrátit na Českou národní banku.
 • Od Rámcové smlouvy jste oprávněn odstoupit i bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů od jejího uzavření. Pokud od Rámcové smlouvy odstoupíte, jsme oprávněni po vás požadovat neprodlené zaplacení ceny jen za služby, které byly do okamžiku vašeho odstoupení skutečně poskytnuty. Odstoupení je možno provést prostřednictvím portálu Zonky.cz s využitím vzorového formuláře, který je k dispozici na portálu Zonky.cz.
 • Od Rámcové smlouvy jsme oprávněni odstoupit, pokud tato možnost není v Rámcové smlouvě výslovně vyloučena, v případě, že nastane kterýkoli z uvedených Případů porušení.
 • Rámcovou smlouvu v části týkající se Participací můžeme vy i my vypovědět s výpovědní dobou 3 měsíců, která počíná běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Okamžikem doručení výpovědi druhé smluvní straně zaniká vaše oprávnění získávat participace na spotřebitelských úvěrech. Tato část Rámcové smlouvy (včetně OPP) bude vypovězena k pozdějšímu z následujících okamžiků (a) dni následujícímu po posledním dni výpovědní lhůty anebo (b) úplnému vypořádání či převodu poslední z participací, které na portálu Zonky.cz držíte.
 • Vy i my jsme oprávněni Rámcovou smlouvu v části týkající se platebních služeb kdykoli bez uvedení důvodu vypovědět. Výpovědní doba počíná běžet ode dne doručení výpovědi druhé straně, a končí uplynutím jednoho (v případě výpovědi z vaší strany) nebo druhého (v případě výpovědi z naší strany) měsíce ode dne, kdy byla druhé smluvní straně doručena. Pro získávání participací dle OPP je nezbytným předpokladem vedení účtu na portálu Zonky.cz a poskytování platebních služeb. Jestliže vypovíte Rámcovou smlouvu v části týkající se platebních služeb nebo od Rámcové smlouvy odstoupíte, účinnost odstoupení nebo výpovědi nenastane dříve (účet nebude zrušen), než dojde k úplnému vypořádání či převodu poslední z participací, které na portálu Zonky.cz držíte.
 • Ve svém osobním účtu na portálu Zonky.cz naleznete také veškeré informace a smluvní podmínky Rámcové smlouvy.
 • Kdykoliv za trvání rámcové smlouvy jsme oprávněni změnit Všeobecné obchodní podmínky, Obchodní podmínky participace na spotřebitelských úvěrech, Podmínky pro poskytování platebních služeb, Sazebník a Pravidla Portálu, samozřejmě vždy za podmínek stanovených právními předpisy. Každou změnu vám musíme oznámit minimálně dva měsíce před její účinností. Nejpozději ke dni účinnosti této změny jste oprávněn rámcovou smlouvu s okamžitou účinností vypovědět. Pokud tuto změnu neodmítnete, platí, že s touto změnou souhlasíte. Na tento důsledek vás vždy na portálu Zonky.cz upozorníme.

4. Odpovědnost za provedené transakce

 • Za provedení transakce odpovídáte, pokud byla provedena neautorizovaná transakce do výše 50 EUR, která byla způsobena:
  • použitím ztraceného nebo odcizeného Platebního prostředku nebo zneužitím Platebního prostředku, s výjimkou případů, kdy jste ztrátu, zneužití nebo odcizení nemohl/a zjistit před provedením neautorizované Platební transakce nebo kdy jsme ztrátu, odcizení nebo zneužití způsobili my. Nesete ztrátu z neautorizovaných Platebních transakcí v plném rozsahu, způsobil/a-li jste tuto ztrátu svým podvodným jednáním nebo tím, že jste úmyslně nebo z hrubé nedbalosti porušil/a některou ze svých povinností stanovených v čl. 12 Obchodních podmínek pro poskytování platebních služeb nebo v Pravidlech portálu. S výjimkou případů, kdy jste jednal/a podvodně, nenesete ztrátu z neautorizovaných platebních transakcí, pokud ztráta vznikla poté, co jste nám oznámil/a ztrátu, odcizení nebo zneužití Platebního prostředku nebo Autentizačních prvků nebo pokud jsme nezajistili, abyste měl/a možnost kdykoli oznámit ztrátu, odcizení nebo zneužití Platebního prostředku nebo Autentizačních prvků.
 • Neautorizovanou transakci jste povinen nám oznámit neprodleně poté, co se o této transakci dozvíte, nejpozději však do 13 měsíců, kdy byla tato transakce provedena. Pro předcházení neautorizovaných transakcí jste povinen pravidelně kontrolovat váš účet na portálu Zonky.cz.
 • Za nesprávně provedené transakce v rozporu s vašimi požadavky odpovídáme v plné výši. V případě nesprávně provedené transakce uvedeme účet neoprávněného příjemce do stavu, ve kterém by byl, kdyby k nesprávnému provedení platby nedošlo (takzvané opravné zúčtování). Podnět k provedení opravného zúčtování je možné podat do tří měsíců od vzniku chyby.

5. Informace o přístupu k účtu

 • Jste povinen chránit Platební prostředek, jeho Autentizační prvky (zejména vaše identifikační číslo, Heslo pro přístup do Portálu a Autorizační SMS kód) a zařízení, na kterých se Platební prostředek a Autentizační prvky používají před jejich ztrátou, odcizením nebo zneužitím. Možné narušení, zneužití, ztrátu či odcizení nám musíte neprodleně oznámit emailem na info@zonky.cz nebo prostřednictvím portálu Zonky.cz.
 • V určitých případech můžeme zablokovat přístup do Zonky nebo neumožnit nakládání s disponibilními penězi na vašem účtu na Portálu Zonky.cz a to:
  • při pokusu o zneužití přístupových kódů nebo při podezření na jejich zneužití,
  • při podezření, že konkrétní platební transakce není autorizovaná oprávněnou osobou,
  • při provádění platebních transakcí v neobvyklém množství či výši,
  • v případě podezření, že by mohlo dojít ke vzniku škody,
  • v případech pochybností o pravosti informací, dokumentů či jiných podkladů poskytnutých Investorem.

6. Rizika poskytovaných služeb

 • Poskytované služby jsou velmi rizikovým produktem, ve kterém navrácení vámi investované částky a získání úrokového výnosu vždy záleží pouze na platební morálce třetích osob. O rizikových faktorech produktu se dozvíte v příloze "Rizikové faktory týkající se participace". Minulé výnosy nezaručují výnosy budoucí.

7. Daňová povinnost

 • Platbu Vypořádací částky, úrokového výnosu, případně Jiné částky (případně jiných výplat či plnění z Participací), budeme vždy provádět bez srážky daní případně poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatků bude vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srážka daní nebo poplatků vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby, nejsme povinni vám uhradit žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků.
 • Výnosy z Participací zpravidla podléhají platným daním a poplatkům. Pokud z příslušných předpisů nebo ze Smlouvy nevyplývá jinak, nezajišťujeme pro vás úhradu žádných daní a poplatků v souvislosti s poskytováním služeb podle Smlouvy, ani vám je neúčtujeme. Zdanění investic závisí na vašich osobních poměrech a může se měnit. Nesete plnou odpovědnost za správné zdanění.

8. Garanční fond

 • Peněžní prostředky vložené na váš platební účet, které dosud nebyly investovány do Participací, jsou vedeny na zvláštním účtu u banky. V případě vzniku neschopnosti banky dostát svým závazkům vzniká nárok na výplatu náhrady z Fondu pojištění vkladů v rozsahu, který je stanoven v zákoně o bankách obdobně jako v případě, že byste byli majitelem účtu vy sami. Náhrada z Fondu pojištění vkladů se poskytne nám jako poskytovateli platebních služeb a my vám tyto prostředky vrátíme zpět na váš platební účet.

Chci investovat

Dobrý den. Jak se jmenujete?

ANO
NE

Využíváme soubory cookies, které nám pomáhají poskytovat a zlepšovat naše služby. Používáním tohoto webu souhlasíte s našimi pravidly pro cookies. Více informací